தமிழர் தாயகத்தில் தற்போது நடந்துவரும் சிங்கள ஆக்கிரமிப்புக்கு சுமந்திரனும், அவர் சார்ந்த தமிழரசுக் கட்சியின் கடந்த கால செயற்பாடே காரணம்

தமிழர் தாயகப்பகுதியான குருந்தூர் மலை, வெடுக்குநாறிமலை, கச்சத்தீவு, தையிட்டி போன்ற இடங்கில் நடைபெறும் சிங்கள ஆக்கிரமிப்புக்கு, சுமந்திரனும் அவர்
சார்ந்த தமிழரசுக் கட்சியின் கடந்த கால செயற்பாடே காரணம். இதற்கு இந்த காணொளியே ஆதாரம்
About Tamil Diaspora News.com 630 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்