"புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் செய்திகள்", ஈழத்தில் வாழும் எமது உறவுகளுக்கும் புலம் பெயர் தமிழ் உறவுகளுக்குமாக ஒரு பாலமாக இருந்து நேர்மையான செய்திகளை இணையத்தில் இணைப்பதோடு, நிபுணர்களின் கருத்துக்களை உள்வாங்கி, எமது மக்களுக்கு சரியான வழிகாட்டும் பணியாக கொண்டுள்ளோம்.