பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் – Pongal Wishes

May the harvest festival of Pongal bring you joy, abundance, and prosperity! Wishing you and your loved ones a wonderful celebration filled with sweet moments and warm memories. Happy Pongal!

அன்பு பொங்க, ஆசைகள் பொங்க, இன்பம் பொங்க, இனிமை பொங்க என்றும் உங்கள் வீட்டில் மகிழ்ச்சி பொங்க பொங்கலோ பொங்கல் வாழ்த்துகள்!

Thank you,
Tamil Diaspora News Team, USA