அமெரிக்க தமிழர்கள் இலங்கையிலிருந்து சுதந்திரம் மட்டுமன்றி குளிர்காலத்திலிருந்தும் சுதந்திரம்

அமெரிக்காவில் இலங்கை கொடி படம் உள்ள பாதணிகளில் காணப்பட்டன.

இன்று நியூயார்க்கில், ஒரு சூடான நாள். இது 80 டிகிரி பரணைட்.
சில தமிழர்கள் பாதணிகளை அணிந்திருப்பதைக் கண்டோம். இது இலங்கைக் கொடியில் பதிக்கப்பட்டது.

இது சிங்களவர்களை வெறித்தனமாக்குகிறது என்பது எங்களுக்குத் தெரியும், ஆனால் அமெரிக்காவில், இந்த வசந்த காலத்தில் அனைவரும், இலங்கையிலிருந்து சுதந்திரத்தையும், குளிர்காலத்திலிருந்து சுதந்திரத்தையும் அனுபவிக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

11.

About Tamil Diaspora News.com 285 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்