பொலீஸ் அதிகாரத்தை நீக்கச் சட்ட மூலம்; கம்மன்பில பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார்