இனப்படு கொலையாளி கோத்தபாயாவுடன் பயணம் செய்யத் தயாராக உள்ள கூலிகளின் பட்டியல்

146,000 தமிழர்களை இரக்கமின்றி கொலை செய்த இனப்படு கொலையாளி கோத்தபாயாவுடன் பயணம் செய்யத் தயாராக உள்ள கூலிகளின் பட்டியல்

கூலிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால், நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவித்து கொள்ளுவோம்.

Source: https://athavannews.com/2021/1240564?fbclid=IwAR3i0mF2PG1oY62RY1HRnH96GQB7tO_EtPTcZHhPrfV-SgXQrkaDzn85Y60

Thinakaran 21-09-2021

About Tamil Diaspora News.com 320 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்