ஆங்கிலத்தில் “Tamizh” அல்லது “Thamizh ” என்று எழுதி “Tamil ” அல்லது “Thamil” என்ற வார்த்தையை அழிக்க வேண்டாம்.

வவுனியாவில், தமிழர்கள் “Thamil ” க்கு “Thamizh ” என்று எழுதத் தொடங்கியுள்ளார்கள். தமிழ் தாயகத்தில் தமிழ் மொழி உச்சரிப்பு பழைய தமிழ் வழமை . தயவுசெய்து “Tamil ” அல்லது “Thamil” என்ற வார்த்தையை ஆங்கில வடிவத்தில் அழிக்க வேண்டாம்.

Tamil ஐ Tamizh எழுதுவதன் மூலம் பெரும்பாலான ஆங்கிலம் பேசும் மக்களுக்கு “Tamizh – தமீஜ்” என்ற வார்த்தை புரியாது. அவர்களுக்கு “Tamil – தமிழ்” என்ற வார்த்தையை மட்டுமே புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

மேலும், நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதற்கான காரணம், மற்ற தமிழர்கள் அல்லாதவர்கள் எங்கள் எழுத்தை புரிந்து கொள்வேண்டும் என்பது தான்.

எமது அன்புக்குரிய தமிழ் புலிகள் எப்போதும் “Tamil ” அல்லது “Thamil” என்று தான் தமிழை ஆங்கிலத்தில் எழுதுவார்கள்.

எடுத்துக்காட்டு, ஆங்கிலத்தில் : “The Liberation Tigers of Tamil Eelam”

“Tamizh – தமீஷ ” என்ற சொல் வந்ததிற்கு கரணம் எழுத்து “ழ” வுக்கான சமஷ்கிருத உச்சரிப்பைப் பின்பற்ற.

வவுனியாவில் உள்ளவர்களே, சரியான எழுத்துக்களையும் பாரம்பரியத்தையும் ஏன் மாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?

நன்றி,
புலம்பெயர் தமிழர்களின் செய்திகள்

About Tamil Diaspora News.com 203 Articles

ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*