சம்பந்தனின் கொள்கையும், தமிழர்களின் தலைவிதியும்

Facebook Link: https://www.facebook.com/tamildiasporanews1/posts/2598456663728814

 

சம்பந்தனின் கொள்கையும், தமிழர்களின் தலைவிதியும்

சம்பந்தனின் கொள்கையும், தமிழர்களின் தலைவிதியும்.Sampanthan's policy and the fate of the Tamils

Posted by Tamil Diaspora News on Friday, July 31, 2020

 

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=x-qmW4AKQnA&feature=youtu.be

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.