விடுதலைப்புலிகள் அழிக்கபட்டது சரிதான் என்று கூறிய சம்பந்தனின் கருத்து பற்றிய மக்களின் கருத்துக்கள்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.