தமிழர்களை இழிவு படுத்தி சிங்கள இனவெறி சித்தரிப்புடன் வெளிவந்த முத்திரை

Outrage over racist Sri Lankan stamps

1

இலங்கையில் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட முத்திரைகளின் படங்கள் தமிழர்களை இழிவு படுத்தி இனவெறி சித்தரிப்புடன் வெளிவந்த படத்தை மேலே காணலாம்.

சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட முத்திரையில் “தஹா அடா சன்னியா” என்ற கருப்பொருளின் கீழ் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, இது “பேய்களின் நடனம்” அல்லது “நோய்கள்” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழன் அரக்கன் அல்லது “தேமலா சன்னியா”.
முத்திரை ஒரு இருண்ட நிறமுள்ள, மீசை கொண்ட மனிதனை சித்தரிக்கிறது, விபூதி – இந்து புனித சாம்பல் – அவரது நெற்றியில், பாரம்பரிய தமிழ் ஆடைகளை அணிந்துள்ளார்.

முத்திரையின் அடிப்பகுதி “பாரம்பரிய சிங்கள கவர்ச்சியான சடங்கு” என்று கூறுகிறது.

தமிழ் பிரிவினைக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன, ஆனால் இதுவும் ஒரு காரணம். இந்த TNA பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைதியாக இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதா உள்ளது . ஏனென்றால், அவர்கள் முத்திரைகளுக்கு எதிராகப் பேசினால், தமிழ் எம்.பி.க்கள் சிங்கள அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து தங்கள் சலுகைகளை இழப்பார்கள் .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.