மாவீரர் நாள் நவம்பர் 27, 2020

தமிழர்களின் விடுதலைக்கனவை நெஞ்சிலே சுமந்து விடுதலைக் கனலில்
ஆகுதியாகிய ஆயிரமயாயிரம் மாவீரர்களை வணங்கி நிற்கின்றோம்.
இன்நாளில் உங்கள் கனவை நனவாக்குமோம் என்று உறுதி பூணுகின்றோம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.