அண்மைச் செய்திகள்

சம்பந்தனின் கொள்கையும், தமிழர்களின் தலைவிதியும்

Facebook Link: https://www.facebook.com/tamildiasporanews1/posts/2598456663728814   சம்பந்தனின் கொள்கையும், தமிழர்களின் தலைவிதியும் சம்பந்தனின் கொள்கையும், [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்

சம்பந்தன் சிங்கள குடியேற்றத்தினை ஏன் எதிர்ப்பதில்லை? இன்று முல்லைத்தீவும் பறி போகுது.

இந்த படம் காட்டுகிறது, திரு. சம்பந்தன் தமிழ் மக்களின் தராதரத்தை அவமதிக்கிறார். ஒருவேளை [மேலும்]