அண்மைச் செய்திகள்

கோட்டா ராஜபக்க்ஷவின் புலம்பெயர்ந்த தமிழருக்கான அழைப்பிற்கு பதில்: அமெரிக்க தமிழர்கள்

அனைத்து தமிழர்களும் தமிழர்களுக்குநிரந்தரமாக பாதுகாக்கப்பட்ட வடகிழக்கு இணைத்த தேசம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். [மேலும்]