யாழ் உதயன்: சுமந்திரனால் மடடும் 20 பேர் அரசியல் கைதிகள்

யாழ் உதயன்: சுமந்திரனால் மடடும் 20 பேர் அரசியல் கைதிகள்

இன்று, யாழ்ப்பாண நாளிதழ் செய்தி உதயன் , சுமந்திரனின் பாதுகாப்பு காரணமாக, சுமார் 20 முன்னாள் தமிழ் புலிகள் சிறைச்சலையில் , அவர்களில் பெரும்பாலோர் போரினால் அங்கவீனமனோர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு தமிழ் கட்சியாக TNA இருக்கும் வரை, பெரும்பாலான முன்னாள் தமிழ் புலிகளுக்கு அச்சுறுத்தலாகும்.

Screen Shot 2020-06-14 at 12.18.25 AM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.