நீங்கள் கார்த்திகை பூவை வளர்க்க விரும்பினால்

Screen Shot 2020-02-29 at 12.54.34 AM

நீங்கள் கார்த்திகை பூவை வளர்க்க விரும்பினால்

அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் வசந்த காலம் ஒரு மாதத்தில் வரப்போகின்றது .
யாராவது கார்த்திகாய் பூவை வளர்க்க விரும்பினால், தயவுசெய்து பின்வரும் தளத்திற்குச் செல்லவும்.

https://www.americanmeadows.com/flower-bulbs/other-spring-flower-bulbs/gloriosa-lily?msclkid=d645bddaaeb5100860d6e3833696c2b2&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ppc-10-170%20spring%20bulbs-other&utm_term=gloriosa%20superba&utm_content=gloriosa-superba

https://www.americanmeadows.com/flower-bulbs/other-spring-flower-bulbs/gloriosa-lily?msclkid=d645bddaaeb5100860d6e3833696c2b2&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ppc-10-170%20spring%20bulbs-other&utm_term=gloriosa%20superba&utm_content=gloriosa-superba

ஒரு விதைக்கு சுமார் $ 6 செலவாகும்

நன்றி,
புலம்பெயர் தமிழர்களின் செய்தி

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.